Majątek MBP

Majątek jednostki (stan na 31.12.2016r.)

Majątek biblioteki stanowi księgozbiór liczący 47 998 woluminy o wartości 617 860, 87zł. a także wyposażenie oddziałów, biur, pomoce dydaktyczne itp. o wartości 258 182,21 zł. (wymienione w księgach inwentarzowych biblioteki i założonych na podstawie odrębnych przepisów).

Majątek Gminy Miejskiej Lubaczów

w posiadaniu Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie

według ewidencji księgowej – stan na 31 grudnia 2016 r.

 

Wyszczególnienie

Wartość brutto majątku (w zł)

Umorzenie
(w zł)

Grunty

5 678,40

0

Budynki niemieszkalne:

0

0

Budynki transportu i łączności

0

0

Budynki biurowe

758 350,81

197 944,73

Budynki oświaty: budynek szkoły, aula, hala sportowa

0

0

Inne budynki niemieszkalne

0

0

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

0

0

Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne

0

0

Budowle sportowe i rekreacyjne

0

0

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane

0

0

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

0

0

Maszyny i urządzenia

171 014,20

79 025,54

Zespoły komputerowe

15 831,00

14 556,00

Urządzenia techniczne

0

0

Środki transportu

0

0

Samochody specjalne

0

0

Samochody osobowe

0

0

Autobusy i autokary

0

0

Wartości niematerialne i prawne

18 450,00

18 450,00

Zbiory biblioteczne

617 860,87

617 860,87

Pozostałe

0

0

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

258 182,21

258 121,21

RAZEM:

1 845 367,49

1 186 019,35