Majątek MBP

Majątek jednostki (stan na 31.12.2017r.)

Majątek biblioteki stanowi księgozbiór liczący 48 800 woluminy o wartości 653 633, 37 zł., a także wyposażenie oddziałów, biur, pomoce dydaktyczne itp. o wartości 255 435, 35 zł. oraz wartości iematerialne i prawne w wys. 18 450, 00 zł (wymienione księgach inwentarzowych biblioteki i założonych na podstawie odrębnych przepisów).

Majątek Gminy Miejskiej Lubaczów

w posiadaniu Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie

według ewidencji księgowej – stan na 31 grudnia 2016 r.

 

Wyszczególnienie

Wartość brutto majątku (w zł)

Umorzenie
(w zł)

Grunty

5 678,40

0

Budynki niemieszkalne:

0

0

Budynki transportu i łączności

0

0

Budynki biurowe

758 350,81

216 903,50

Budynki oświaty: budynek szkoły, aula, hala sportowa

0

0

Inne budynki niemieszkalne

0

0

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

0

0

Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne

0

0

Budowle sportowe i rekreacyjne

0

0

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane

0

0

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

0

0

Maszyny i urządzenia

171 014,20

95 435,95

Zespoły komputerowe

15 831,00

15 831,00

Urządzenia techniczne

0

0

Środki transportu

0

0

Samochody specjalne

0

0

Samochody osobowe

0

0

Autobusy i autokary

0

0

Wartości niematerialne i prawne

18 450,00

18 450,00

Zbiory biblioteczne

653 633,37

653 633,37

Pozostałe

0

0

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

255 435,35

255 435,35

RAZEM:

1 878 393,13

1 255 689,17