Status prawny

Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie jest samorządową instytucją kultury. Założona została w lutym 1948r. jako Powiatowa Biblioteka Publiczna, a w 1975r. została przekształcona w Miejską Bibliotekę Publiczną. W 1978r. w 30. rocznicę jej powstania nadano jej imię Władysława Broniewskiego.
MBP posiada osobowość prawną. Rejestr instytucji prowadzi Burmistrz Miasta Lubaczowa. Swoją działalność prowadzi na podstawie następujących aktów prawnych:

  • ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. Poz.406 z póz. zm.)

  • ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 642)

  • ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1047),

  • statutu MBP w Lubaczowie, nadanego Uchwałą nr 789/XLVI/2014 Rady Miejskiej
    w Lubaczowie z dnia 30 kwietnia 2014r.