Dyrekcja

MBP kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez Burmistrza Miasta Lubaczowa. Obecnie funkcję tę sprawuje mgr Katarzyna Pelc – Antonik. Do kompetencji dyrektora należy:

  • kierowanie bieżącą działalnością,
  • reprezentowanie MBP na zewnątrz,
  • zarządzanie majątkiem MBP,
  • zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
  • ustanawianie i odwoływanie pełnomocników,
  • wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych,
  • ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,
  • sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności,
  • występowanie w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem państwa i dofinansowanie bieżących zadań własnych

Katarzyna Pelc – Antonik – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie
tel. 16 632 93 50 (w. 22)
fax: 16 632 29 80
e-mail: dyrektor@mbp.lubaczow.pl

Skip to content