Majątek MBP

Majątek jednostki (stan na 31.12.2022 r.)

Biblioteka posiada w trwałym zarządzie dwupiętrowy budynek przy ul. Kościuszki 18 w Lubaczowie o pow. użytkowej 681,9 m2 wraz z przyległym terenem. Wartość budynku oszacowano na kwotę 758 350,81 zł. brutto.

Majątek biblioteki stanowi księgozbiór o wartości 854 753,15 zł., a także wyposażenie oddziałów, biur, pomoce dydaktyczne itp. o wartości 333 168,08 zł. oraz wartości niematerialne i prawne w wys. 18 450,00 zł (wymienione księgach inwentarzowych biblioteki i założonych na podstawie odrębnych przepisów).

Majątek Gminy Miejskiej Lubaczów
w posiadaniu Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie
według ewidencji księgowej – stan na 31 grudnia 2022 r.

Wyszczególnienie

Wartość brutto majątku (w zł)

Umorzenie
(w zł)

Grunty

5 678,40

0

Budynki niemieszkalne:

0

0

Budynki transportu i łączności

0

0

Budynki biurowe

758 350,81

311 697,35

Budynki oświaty: budynek szkoły, aula, hala sportowa

0

0

Inne budynki niemieszkalne

0

0

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

0

0

Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne

0

0

Budowle sportowe i rekreacyjne

0

0

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane

0

0

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

0

0

Maszyny i urządzenia

167 139,70

164 931,89

Zespoły komputerowe

15 831,00

15 831,00

Urządzenia techniczne

0

0

Środki transportu

0

0

Samochody specjalne

0

0

Samochody osobowe

0

0

Autobusy i autokary

0

0

Wartości niematerialne i prawne

18 450,00

18 450,00

Zbiory biblioteczne

854 753,15

854 753,15

Pozostałe

0

0

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

333 168,08

333 168,08

RAZEM:

2 153 371,14

1 698 831,47

Skip to content