Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W LUBACZOWIE

I.
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§1

Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie zwana dalej „biblioteką” działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.),

 2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., póź. 594
  z pózn. zm.),

 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., póź. 885 z pózn. zm.),

 4. ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (tj. Dz.U z 2012r. poz. 642 z późn. zm.),

 5. Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie – Uchwałą Nr 789/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 30 kwietnia 2014r.

§2

 1. Regulamin Biblioteki zwany dalej „Regulaminem” określa szczegółową organizację wewnętrzną, cele i misję oraz tryb pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej
  w Lubaczowie.

 2. Ilekroć w regulaminie użyte jest określenie:

1) Biblioteka – należy przez to rozumieć – Miejską Bibliotekę Publiczną
im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie;

2) Dyrektor – należ przez to rozumieć – Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie;

3) Zakres czynności – należy przez to rozumieć obowiązki i uprawnienia wyznaczone dla określonego stanowiska pracy i pracownika zatrudnionego na tym stanowisku.

II.

MISJA I CELE DZIAŁANIA

§3

Misją Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie jest rozpoznawanie rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa lokalnego, upowszechnianie kultury i czytelnictwa, a także świadczenie usług informacyjnych dla mieszkańców miasta oraz powiatu lubaczowskiego.

§4

Cele działania Biblioteki:

 1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;

 2. obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu
  i wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;

 3. organizowanie czytelnictwa oraz zapewnienie obsługi bibliotecznej osób niepełnosprawnych;

 4. organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikami służących popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy i regionu;

 5. badanie potrzeb czytelniczych i ich zaspokajanie w miarę posiadanych środków finansowych;

 6. prowadzenie działalności informacyjnej o zbiorach własnych i innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej oraz współdziałanie z archiwami w tym zakresie;

 7. prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, wydawniczej
  i popularyzatorskiej;

 8. tworzenie i udostępnianie baz danych katalogowych, bibliograficznych
  i faktograficznych;

 9. zapewnienie użytkownikom możliwości korzystania z usług informatycznych;

 10. współdziałanie z bibliotekami innych sieci oraz z innymi instytucjami kultury
  w zakresie rozwijania czytelnictwa i edukacji oświatowo-kulturalnej społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;

 11. współpraca ze środowiskiem twórców i artystów oraz z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania wiedzy i kultury;

 12. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej;

III.

ZASADY KIEROWANIA BIBLIOTEKĄ

§5

 1. Dyrektor zarządza, reprezentuje na zewnątrz i odpowiada za całokształt działalności Biblioteki.

 2. Dyrektor jest pracodawcą i bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników Biblioteki.

 3. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Lubaczowa.

 4. W przypadku nieobecności Dyrektora pracą MBP kieruje wyznaczony pracownik.

§6

Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:

 1. kierowanie działalnością merytoryczną i administracyjno-finansową,

 2. wykonywanie w stosunku do pracowników zatrudnionych w Bibliotece wszystkich czynności z zakresu prawa pracy.

 3. reprezentowanie MBP na zewnątrz,

 4. kształtowanie programu działalności,

 5. prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi,

 6. poszukiwanie i pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania działalności statutowej,

 7. zatrudnianie i zwalnianie pracowników MBP,

 8. zapewnienie odpowiednich warunków pracy, przestrzeganie przepisów BHP, zabezpieczenie ppoż. oraz inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

 9. realizacja strategii rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie,

 10. sporządzanie planów i sprawozdań rzeczowych, finansowych,

 11. wydawanie w odpowiednim trybie regulaminów i zarządzeń,

 12. zapewnienie funkcjonowania w instytucji kontroli zarządczej.

IV.

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

§7

 1. Biblioteka jest samodzielną instytucją kultury wchodzącą w skład krajowej sieci bibliotecznej.

 2. Biblioteka posiada osobowość prawną, którą uzyskała z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

 3. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków.

 4. Siedziba Biblioteki znajduje się w Lubaczowie, przy ulicy Kościuszki nr 18.

 5. Kierownictwo Biblioteki sprawuje Dyrektor.


§8

 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej i obsługi.

 2. W Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z jej działalnością.

 3. Pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

§9

 1. W strukturze Biblioteki tworzy się następujące działy:

a) Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów,

b) Działy Udostępniania Zbiorów:

– Wypożyczalnia dla Dorosłych,

– Czytelnia dla Dorosłych,

– Oddział dla Dzieci,

c) Dział Administracyjno-Gospodarczy:

– Sekretariat/administracja/kadry,

– Informatyk,

– Pracownicy gospodarczy.

e) Dział Księgowości.

 1. Schemat organizacyjny Biblioteki stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

VI.

ZAKRESY DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH BIBLIOTEKI

§10

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

 1. Podstawowe zadania Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów:

1) Gromadzenie materiałów bibliotecznych z zakresu literatury pięknej, popularnonaukowej
i naukowej, zbiorów obcojęzycznych, regionalnych i zbiorów specjalnych, w tym multimedialnych, historycznych, na podstawie analizy ofert, dezyderatów pracowników działów i czytelników (dla wszystkich komórek organizacyjnych), zgodnie z przyjętym planem finansowym i obowiązującymi przepisami.

2) Prowadzenie ogółu spraw związanych z zakupami zbiorów drogą internetową, antykwaryczną, od osób prywatnych, zbieranie ofert, kontakty z hurtowniami, wydawnictwami i firmami księgarskimi, w szczególności w zakresie zbiorów regionalnych oraz dokumentów życia społecznego.

3) Gromadzenie materiałów bibliotecznych z zakresu bibliotekoznawstwa.

Aktualizowanie warsztatu metodycznego.

4) Opracowywanie materiałów bibliotecznych zgodnie z normami bibliotecznymi opracowanymi przez Państwową Komisję Normalizacyjną.

5) Tworzenie elektronicznych baz bibliotecznych.

6) Prowadzenie dokumentacji dotyczącej wpływów i ubytków, nadzór i pomoc merytoryczna w zakresie prowadzenia powyższej dokumentacji przez poszczególne komórki organizacyjne.

7) Udział w inwentaryzacjach księgozbioru i pilnowanie terminów kolejnych inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8) Nadzór nad prowadzeniem i aktualizowaniem katalogów przez poszczególne działy.
9) Nadzór nad selekcją materiałów zniszczonych, zdezaktualizowanych i zbędnych oraz prowadzenie dokumentacji ubytków.

10) Prowadzenie działalności statystycznej i sprawozdawczości w zakresie działalności merytorycznej.

11) Ścisła współpraca z Działem Księgowości w zakresie uzgadniania oraz realizacji budżetu w części dotyczącej zakupów materiałów bibliotecznych oraz uzgadniania przynajmniej raz w roku stanu zbiorów bibliotecznych.

12) Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych lub określonych przez Dyrektora.


§11

Działy Udostępniania

 1. Podstawowe zadania Czytelni dla Dorosłych, Wypożyczalni dla Dorosłych, Oddziału dla Dzieci:

1) Udostępnianie zbiorów:

a) prezencyjne,

b) wypożyczenia na zewnątrz,

c) wypożyczenia międzybiblioteczne.

2) Poradnictwo w zakresie doboru literatury.

3) Udostępnianie stanowisk komputerowych przeznaczonych dla użytkowników Biblioteki.
4) Działalność informacyjno-bibliograficzna:

a) obsługa informacyjna indywidualnych i instytucjonalnych użytkowników
Biblioteki, udzielanie bieżących informacji w oparciu o zbiory biblioteczne,
kartoteki oraz zautomatyzowane bazy danych, a w szczególności:

– gromadzenie podstawowych źródeł informacji,

– tworzenie i udostępnianie własnych baz danych,

– udostępnianie baz danych tworzonych przez inne biblioteki i instytucje,
– przysposabianie przyszłych użytkowników do korzystania ze zbiorów Biblioteki (lekcje biblioteczne),

– oprowadzanie po Bibliotece grup zorganizowanych,

– opracowywanie zestawień bibliograficznych, wykazów zbiorów bibliotecznych, aktualnych informatorów,

b) gromadzenie i opracowywanie dokumentów życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego regionu,

c) prowadzenie katalogów i kartotek regionalnych, bibliografii regionalnej,
d) przygotowywanie i prowadzenie różnych form działalności kulturalno-oświatowej, popularyzacji czytelnictwa oraz współpraca w tym zakresie
z bibliotekami innych sieci i innymi instytucjami i stowarzyszeniami,

e) prowadzenie usług reprograficznych dla czytelników.

5) Współpraca z Działem Gromadzenia i Opracowania Zbiorów w zakresie planowania i realizacji zakupów zbiorów:

a) składanie zamówień do Działu Gromadzenia,

b) stała analiza dezyderatów.

6) Prenumerata i prowadzenie ewidencji czasopism.

7) Prowadzenie ewidencji bibliotecznej pozostałych zbiorów oraz dokumentacji
statystycznej:

a) inwentaryzowanie zbiorów, prowadzenie ksiąg inwentarzowych, rejestru
przybytków i ubytków,

b) prowadzenie ewidencji udostępniania zbiorów,

c) prowadzenie statystyki dziennej, miesięcznej i rocznej,

d) egzekwowanie zwrotu wypożyczeń materiałów bibliotecznych zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

8) Tworzenie elektronicznych baz danych.

9) Kontrola, selekcja, naprawa bieżąca zbiorów bibliotecznych.

10) Prowadzenie katalogów i kartotek.

11) Opracowywanie planów i sprawozdań z działalności poszczególnych działów.
12) Współpraca z instytucjami, szkołami, organizacjami, mediami
i stowarzyszeniami w celu propagowania czytelnictwa, promocji biblioteki
i prowadzeniu działalności kulturalno-oświatowej.

13) Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych lub
określonych przez Dyrektora.

14) Współpraca z mediami, organizacjami, instytucjami i stowarzyszeniami itp.
w celu organizowania działalności kulturalno-oświatowej biblioteki.

§12

Dział Administracyjno-Gospodarczy

 1. Sekretariat / Kadry /Administracja – podstawowe zadania działów:

1) Prowadzenie obsługi spraw kadrowych:

a) prowadzenie:

– akt osobowych,

– ewidencji zwolnień lekarskich,

– kartotek urlopowych i ewidencji czasu pracy,

b) prowadzenie działalności informacyjnej z zakresu prawa pracy, zadań
i obowiązków pracownika wobec zakładu pracy oraz zakładu pracy w stosunku do pracownika, szczególnie nowo zatrudnionego,

c) nadzór nad terminowym wykorzystywaniem urlopów wypoczynkowych oraz
w przypadku innych zwolnień od pracy przewidzianych prawem pracy,
d) prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem sprawozdań dla GUS dotyczących zatrudnienia, czasu pracy przepracowanego i nieprzepracowanego,
e) pobieranie danych osobowych i przekazywanie do działu księgowości informacji związanych z nowo zatrudnionymi i zwalnianymi pracownikami dla potrzeb ZUS,
2) Prowadzenie spraw Sekretariatu:

a) przekazywanie do działów korespondencji zadekretowanej przez Dyrektora,

b) przekazywanie korespondencji do wysyłki,

c) prowadzenie rejestru i wydawanie delegacji służbowych,

d) ewidencja druków ścisłego zarachowania,

e) wykonywanie innych prac związanych z obsługą i prawidłowym działaniem
Sekretariatu.

3) Prowadzenie spraw w zakresie gospodarczym:

a) prowadzenie księgi obiektu budowlanego,

b) prowadzenie rejestru umów, kontrola nad terminami umów,

c) prowadzenie rejestru faktur i rachunków, wstępna kontrola dokumentów,

d) administrowanie środkami trwałymi i pozostałymi środkami stanowiącymi majątek Biblioteki, prowadzenie ewidencji i kontroli w tym zakresie,

e) tworzenie i przestrzeganie odpowiednich warunków bhp, ppoż., ochrony mienia, nadzór nad przestrzeganiem przepisów i wytycznych w tym zakresie,

f) prowadzenie archiwum, prowadzenie ewidencji stempli.

4) Obsługa kasowa MBP.

5) Obsługa gospodarcza komórek organizacyjnych Biblioteki.

 1. Informatyk – zakres działań pracownika:

1) Stała inwentaryzacja sprzętu komputerowego.

2) Podstawowa konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.

3) Nadzór i wdrażanie programów specjalistycznych oraz programów wspomagających zarządzanie Biblioteką.

4) Określanie stanu technicznego oraz wnioskowanie o zmianę lub zakup sprzętu komputerowego.

5) Nadzór nad siecią biblioteczną oraz serwerem.

6) Zapewnienie zaopatrzenia sprzętowego i materiałowego działom organizacyjnym biblioteki.

7) Archiwizacja danych.

8) Dbanie o bezpieczeństwo informatyczne.

 1. Pracownicy gospodarczy:

1) Dbałość o estetyczny wygląd pomieszczeń Biblioteki

2) Dokonywanie zakupów i zaopatrywanie w materiały i środki niezbędne do utrzymania czystości i porządku w Bibliotece.

3) Dbałość o utrzymywanie porządku, czystości i higieny w pomieszczeniach Biblioteki.

4) Dbałość o estetyczny wygląd otoczenia Biblioteki.

5) Odśnieżanie dojścia do Biblioteki.

§13

Dział Księgowości

 1. Podstawowe zadania Działu Księgowości:

1) Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Biblioteki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2) Prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością, zobowiązaniami podatkowymi, ubezpieczeniami i płacami.

3) Prowadzenie ksiąg rachunkowych.

4) Sprawowanie kontroli rachunkowej wszystkich dowodów księgowych oraz innych dokumentów powodujących skutki finansowe oraz zapewnienie kontroli formalno-prawnej.

5) Organizacja prowadzenie ewidencji księgowej techniką komputerową.

6) Sprawowanie kontroli nad prawidłowością wykorzystania środków budżetowych
z uwzględnieniem zasady gospodarności i celowości wydatków.

7) Opracowywanie wspólnie z Dyrektorem projektów rocznych oraz analiz działalności Biblioteki pod względem finansowym.

8) Opracowywanie projektów zmieniających plan finansowy w ciągu roku budżetowego.

9) Zapewnienie terminowości i zgodności sprawozdań finansowych i statystycznych składanych przez jednostkę.

10) Sporządzanie bilansu Biblioteki, rachunku zysków i strat i informacji opisowej oraz prowadzenie wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów, a także aktualizacja wyceny środków trwałych, naliczanie umorzenia środków trwałych.

11) Prowadzenie obsługi finansowo- księgowej inwestycji i remontów Biblioteki.

12) Rejestrowanie i wyrejestrowywanie nowo zatrudnionych i zwalnianych pracowników dla potrzeb ZUS.

VII

OGÓLNE UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

§14

 1. Każdy pracownik zatrudniony w Bibliotece podlega bezpośrednio Dyrektorowi,
  od którego otrzymuje zadania i polecenia służbowe związane z zajmowanym stanowiskiem i przed którym jest odpowiedzialny za wyniki swojej pracy.

 2. W szczególnych przypadkach pracownik może być oddelegowany do pracy w innym dziale Biblioteki.

 3. Obowiązkiem pracownika jest znajomość całokształtu spraw wchodzących do zakresu działania poszczególnych działów w stopniu umożliwiającym zastępstwo.

§15

 1. Do wykonywania określonych czynności poza siedzibą Biblioteki pracownik jest delegowany na podstawie pisemnego polecenia wyjazdu służbowego.

 2. Cel wyjazdu określa przełożony.

 3. Polecenie wyjazdu podpisuje Dyrektor lub osoba zastępująca Dyrektora.


§16

 1. Zasadniczą podstawą obowiązków pracownika jest zakres czynności.

 2. W czasie wykonywania pracy pracownik obowiązany jest stosować się do posiadanych uprawnień, wskazówek i poleceń przełożonego oraz przepisów prawa regulujących zagadnienia, którymi się zajmuje.

 3. W miejscu pracy pracownik obowiązany jest do przestrzegania warunków bezpieczeństwa i zasad porządkowych wynikających z przepisów bhp i ppoż, regulaminu pracy i regulaminu organizacyjnego, a także instrukcji i zarządzeń Dyrektora.

 4. Pracownik Biblioteki uprawniony jest do składania skarg i wniosków Dyrektorowi we wszystkich sprawach wiążących się ze stosunkiem pracy.

VIII

ZASDY PODPISYWANIA PISM I DOKUMENTÓW

§17

 1. Dokumenty finansowe podpisuje Dyrektor, Główny Księgowy lub osoby przez nich upoważnione.

 2. Wszystkie pisma wychodzące na zewnątrz Biblioteki podpisuje Dyrektor lub osoba przez Dyrektora upoważniona.

IX

OGÓLNY TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW – SYSTEM DECYZYJNY

§18

W Bibliotece obowiązują następujące zasady w zakresie podejmowania decyzji:

 1. Decyzje problemowe podejmuje Dyrektor i przekazuje do wykonania pracownikom.

 2. Bieżące decyzje, zgodnie z zakresem odpowiedzialności podejmują: Dyrektor
  i samodzielni pracownicy.

 3. Szczegółowe decyzje w sprawach kadr, planowania, gospodarki finansowej
  i rzeczowej podejmuje Dyrektor po konsultacji z Głównym Księgowym

 4. W sprawach nagłych, bieżących (w zależności od charakteru) decyzje podejmuje Dyrektor lub Główny Księgowy informując o ich treści Dyrektora.

X

SKARGI I WNIOSKI

§19

 1. Uwagi i wnioski w zakresie funkcjonowania Biblioteki użytkownicy zgłaszają dyżurującym bibliotekarzom.

 2. Do rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w zakresie funkcjonowania Biblioteki – właściwy jest Dyrektor.

XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§20

 1. Integralną część Regulaminu Organizacyjnego stanowi schemat organizacyjny Biblioteki. (schemat organizacyjny pdf)

 2. Zmiany do Regulaminu wprowadza się w trybie wymaganym dla jego wprowadzenia.

Skip to content