Struktura MBP

Biblioteka realizuje zadania określone w statucie jednostki. Organizację wewnętrzną określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora. W myśl tego regulaminu funkcjonowanie Biblioteki oparte jest na strukturze działowej i stanowisk oraz na zasadzie podległości i podziału czynności. W skład Biblioteki wchodzą:

  • Dział Udostępniania Zbiorów i Informacji (Wypożyczalnia i Czytelnia wraz z Czytelnią Internetową),

  • Oddział dla Dzieci,

  • Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów,

  • Administracja.

Dyrektor Biblioteki kieruje pracą placówki i odpowiada za całokształt działalności oraz wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników w niej zatrudnionych. Rada Miejska w Lubaczowie i Burmistrz Miasta Lubaczowa sprawują nadzór administracyjno – finansowy, natomiast merytoryczny Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie.

struktura organizacyjna MBP_web

Skip to content