Statut

UCHWAŁA NR 789/XLVI/2014

Rady Miejskiej w Lubaczowie

z dnia 30 kwietnia 2014r.

w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 13 ust. 1, 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 406 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (tj. Dz.U z 2012r. pPoz. 642 z późn. zm.) – uchwala się:

STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W LUBACZOWIE

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie, zwana dalej MBP, jest samorządową instytucją kultury.

 

§ 2

MBP działa w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z pózn. zm.),

 2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., póz. 594 z pózn. zm.),

 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., póz. 885 z pózn. zm.),

 4. ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (tj. Dz.U z 2012r. poz. 642 z pózn. zm.),

 5. niniejszego statutu.

§ 3

 1. Siedziba MBP mieści się przy ul. Tadeusza Kościuszki 18 w Lubaczowie.
 2. Terenem działania MBP jest teren miasta Lubaczowa.
 3. W ramach współpracy i wymiany z innymi podmiotami MBP może działać na terenie całej Polski, a także poza granicami kraju.

 4. Gmina Miejska Lubaczów jest Organizatorem Miejskiej Biblioteki Publicznej.
 5. MBP jest wpisana do rejestru samorządowych instytucji kultury, prowadzonego przez Organizatora i posiada osobowość prawną.

§ 4

Bezpośredni nadzór nad działalnością Biblioteki sprawuje Burmistrz Miasta Lubaczowa, zaś w zakresie realizacji zadań merytorycznych określonych ustawą o bibliotekach, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie.

Rozdział 2.
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§ 5

Biblioteka działa w celu zachowania dziedzictwa narodowego, organizując i zapewniając dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej. Działalność Biblioteki ma na celu zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

§ 6

Do podstawowych zadań MBP należy:

 1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;

 2. obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;

 3. organizowanie czytelnictwa oraz zapewnienie obsługi bibliotecznej osób niepełnosprawnych;

 4. organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikami służących popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy i regionu;

 5. badanie potrzeb czytelniczych i ich zaspokajanie w miarę posiadanych środków finansowych;

 6. prowadzenie działalności informacyjnej o zbiorach własnych i innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej oraz współdziałanie z archiwami w tym zakresie;

 7. prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, wydawniczej i popularyzatorskiej;

 8. tworzenie i udostępnianie baz danych katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych;

 9. zapewnienie użytkownikom możliwości korzystania z usług informatycznych;

 10. współdziałanie z bibliotekami innych sieci oraz z innymi instytucjami kultury w zakresie rozwijania czytelnictwa i edukacji oświatowo-kulturalnej społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;

 11. współpraca ze środowiskiem twórców i artystów oraz z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania wiedzy i kultury;

 12. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej;

§ 7

Biblioteka podejmować może inne działania wynikające z potrzeb środowisk lokalnych, o ile nie są sprzeczne z jej działalnością statutową.

§ 8

Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne. Biblioteka może pobierać opłaty za usługi określone w art. 14 ust 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

 

§ 9

Opłaty mogą być pobierane:

 1. za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne;

 2. za wypożyczenia materiałów audiowizualnych;

 3. w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne;

 4. za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych;

 5. za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.

Wysokość opłat nie może przekraczać kosztów wykonania usługi.

Rozdział 3.

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

§ 10

Organizację wewnętrzną MBP oraz zakres zadań poszczególnych działów określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta Lubaczowa oraz opinii działających w niej organizacji związkowych

 1. i stowarzyszeń twórców.

 1. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez Dyrektora.

Rozdział 4.
ORGANY ZARZĄDZAJĄCE

§ 11

 1. MBP kieruje Dyrektor, który reprezentuje instytucję na zewnątrz, zarządza nią jednoosobowo i ponosi pełną odpowiedzialność za jej działalność.

 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Lubaczowa, na zasadach i w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach.

 3. Kandydata na stanowisko Dyrektora wyłania się w drodze konkursu.

 4. Burmistrz Miasta może powierzyć zarządzanie MBP osobie fizycznej lub prawnej na podstawie umowy o zarządzaniu instytucją kultury zawartej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 5. W przypadku nieobecności Dyrektora pracą MBP kieruje wyznaczony pracownik.

§12

Do zakresu zadań Dyrektora MBP należy w szczególności:

 1. kierowanie działalnością merytoryczną i administracyjno-finansową,
 2. reprezentowanie MBP na zewnątrz,
 3. kształtowanie programu działalności,
 4. prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi,
 5. poszukiwanie i pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania działalności statutowej,
 6. zatrudnianie i zwalnianie pracowników MBP,
 7. sporządzanie planów i sprawozdań rzeczowych, finansowych,
 8. wydawanie w odpowiednim trybie regulaminów i zarządzeń,
 9. zapewnienie funkcjonowania w instytucji kontroli zarządczej.

§ 13

 1. MBP jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy.
 2. Wobec pracowników MBP czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor.

 3. Dyrektor ustala szczegółowy zakres czynności pracowników i tryb załatwiania powierzonych im spraw.

Rozdział 5.
ORGANY DORADCZE

§ 14

 1. Dyrektor może kierować MBP we współpracy z Radą Programową zwaną dalej Radą – będącą organem doradczym i opiniodawczym w sprawach związanych z planami rozwoju i działalności MBP.

 2. Radę powołuje i odwołuje Dyrektor MBP.

 3. Członkowie Rady pełnią swe funkcje honorowo.

 4. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć przedstawiciele Organizatora oraz osoby zaproszone przez Radę.

 5. Rada działa na podstawie uchwalonego przez nią i zatwierdzonego przez Dyrektora regulaminu.

Rozdział 6.
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

§ 15

 1. MBP prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 2. MBP gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności, celowości i rzetelności ich wykorzystania.

 3. MBP otrzymuje z budżetu Miasta dotację:

  a) podmiotową na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,

  b) celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

  c) celową na realizację wskazanych zadań i programów.

§ 16

Działalność MBP jest finansowana z:

 1. rocznej dotacji podmiotowej, której wysokość ustala Organizator,
 2. dotacji celowych,
 3. środków z funduszy europejskich i innych na przygotowane projekty w zakresie działalności kulturalnej i inwestycje w infrastrukturę MBP,
 4. darowizn i środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych,
 5. wpływów z prowadzonej działalności,
 6. innych źródeł.

§ 17

MBP może pozyskiwać dochody z:

 1. prowadzenia warsztatów, szkoleń, różnego rodzaju kursów, sekcji zainteresowań, itp.,
 2. sprzedaży własnych wydawnictw,
 3. wynajmu i wydzierżawiania sal konferencyjnych, obiektów, pomieszczeń i innego mienia,
 4. usług reklamowych,
 5. z innych odpłatnych usług związanych z działalnością statutową,
 6. z innych źródeł.

§ 18

 1. Podstawą gospodarki finansowej MBP jest roczny plan finansowy opracowany przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji udzielonej przez Miasto Lubaczów.

 2. Dyrektor corocznie, w terminie do 3 miesięcy po dniu bilansowym przedkłada Organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta.

§ 19

Sprawy finansowe prowadzi główny księgowy zatrudniony przez Dyrektora.

Rozdział 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie jego nadania.

§ 21

MBP używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

§ 22

Traci moc uchwała Nr 140/XVIII/2004 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 marca 2004r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie, zmieniona Uchwałą Nr 368/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2008 r. oraz Uchwałą Nr Nr 692/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 29 października 2013r.. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie.

§ 23

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Lubaczowa.

§ 24

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Lubaczowie.

§ 25

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skip to content