Status prawny

Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie jest samorządową instytucją kultury. Założona została w lutym 1948r. jako Powiatowa Biblioteka Publiczna, a w 1975r. została przekształcona w Miejską Bibliotekę Publiczną. W 1978r. w 30. rocznicę jej powstania nadano jej imię Władysława Broniewskiego. MBP posiada osobowość prawną. Rejestr instytucji prowadzi Burmistrz Miasta Lubaczowa. Swoją działalność prowadzi na podstawie następujących aktów prawnych:

  • ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 194),

  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z póz. zm.),

  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z póz. zm.),

  • ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1497),

  • ustawy z dnia 10 maja 2018r. ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1781)

  • statutu MBP w Lubaczowie, nadanego Uchwałą nr 789/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 30 kwietnia 2014r.
Skip to content