Status prawny

Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie jest samorządową instytucją kultury. Założona została w lutym 1948r. jako Powiatowa Biblioteka Publiczna, a w 1975r. została przekształcona w Miejską Bibliotekę Publiczną. W 1978r. w 30. rocznicę jej powstania nadano jej imię Władysława Broniewskiego. MBP posiada osobowość prawną. Rejestr instytucji prowadzi Burmistrz Miasta Lubaczowa. Swoją działalność prowadzi na podstawie następujących aktów prawnych:

  • ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 862),
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875),
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077),
  • ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (tj. Dz.U z 2012r. poz. 642 z pózn. zm.),
  • ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000),
  • statutu MBP w Lubaczowie, nadanego Uchwałą nr 789/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 30 kwietnia 2014r.
Skip to content