Deklaracja dostępności witryny internetowej mbp.lubaczow.pl

mar 19, 2020 by

Deklaracja dostępności Strony internetowej MBP w Lubaczowie

Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej MBP w Lubaczowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików archiwalnych, która została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • część plików została opublikowana w postaci skanów

Wyłączenia

 • Archiwalne pliki multimedialne, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Probola.
 • E-mail: informatyk@mbp.lubaczow.pl
 • Telefon: (16) 632 93 50

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Lubaczwie
 • Adres: ul. Tadeusza Kościuszki 18
 • E-mail: dyrektor@mbp.lubaczow.pl
 • Telefon: (16) 632 93 50

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie zlokalizowany jest przy ul. Kościuszki 18. Jest to budynek dwupiętrowy.
 • Do budynku prowadzą 2 wejścia:
  – od ul. Tadeusza Kościuszki – wejście główne, bez barier architektonicznych,
  – od ul. Stanisława Wyspiańskiego – platforma dla osób niepełnosprawnych obsługiwana przez pracownika biblioteki umożliwiająca dostęp na wszystkie kondygnacje.
  – Żadne z wejść nie jest zabezpieczone bramkami, nie ma obszarów kontroli.
 • W budynku są dostępne toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Na parkingu przed budynkiem Biblioteki wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, nie ma również pochylni, platform i pętli indukcyjnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • materiały dostępne wizualnie spełniają wymagania WCAG na poziomie A
 • strona może być użytkowana z wykorzystaniem klawiatury bez potrzeby używania myszki
 • strona korzysta ze standardowych skrótów klawiaturowych
 • strona nie emituje gwałtownych błysków
 • strona ma zdefiniowany język
 • na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie A

Inne informacje i oświadczenia

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie dostosowana w pełni do wymagań prawnych. Aktualnie trwają prace nad nową wersją strony oraz konwersją plików multimedialnych do wersji dostępnych cyfrowo.

read more

Related Posts

Tags

Share This

Skip to content